K poskytování a vylepšování našich služeb využíváme funkční, analytické a marketingové soubory cookie. Kliknutím na tlačítko "Povolit", souhlasíte s zásadami cookies umožníte jejich ukládání.

Povolit Zavřít
BestDrive Čadca | Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti FEMI-SK s.r.o., so sídlom Okružná 236, 022 04 Čadca IČO: 50131893, DIČ 2120203382 IČ DPH: SK2120203382 zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro , Vložka číslo: 64953/L tel: 0917 068 056 e-mail: femisk2016@gmail.com (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.bdcadca.sk

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako "kupujúci").

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre pre Žilinský kraj

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od …………... do ……………. dní od dátumu overenia objednávky.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu …………………..(v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou).

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí.

6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

7. ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

7.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

2 REZERVÁCIA TERMÍNU

 

2.1 Pri online rezervácií má zákazník možnosť vyhľadať si aktuálne dostupný termín podľa zadaných kritérií (žiadaný úkon / problém,dátum a hodina / čas).

2.2 Po zadaní kritérií zákazník vyplní všetky povinné údaje (meno, priezvisko, EČV, e-mail a telefonický kontakt).

2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov a po realizácii predautorizácie platby kreditnou / debetnou kartou v zmysle týchto VOP je zákazníkovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie  s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie.

2.4 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je zákazník oprávnený obrátiť sa na spoločnosť telefonicky na čísle: : +421 917 068 056 alebo emailom: femisk2016@gmail.com

 

3 PLATBA

 

3.1 Platbu za objednaný termín je možné realizovať výhradne prostredníctvom platby kartou online cez virtuálny POS terminál platobnými kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club 

3.2 Pri objednaní termínu je zákazník povinný vykonať predautorizáciu platby / blokáciu finančných prostriedkov na jeho kreditnej / debetnej karte  vo výške 5€. Z uvedeného dôvodu je pri online rezervácií od zákazníka požadované číslo kreditnej / debetnej karty a ďalšie verifikačné údaje (CV kód, dátum exspirácie, prípadne 3D secure kód). Potvrdením rezervácie dáva zákazník súhlas na predautorizáciu kreditnej / debetnej karty v prospech spoločnosti FEMI-SK s.r.o.

 

3.3 V zmysle obchodných podmienok Československá obchodná banka, a.s. je blokácia finančných prostriedkov možná maximálne po dobu 14 dní v závislosti od typu platobnej karty.

 

3.4 Predautorizácia znamená garantovanú rezerváciu, ktorá bude zrušená po príchode zákazníka do spoločnosti FEMI-SK s.r.o.a zaplatení celkovej ceny za služby.

 

3.5 Postup a činnosť spoločnosti vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie zákazníka. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov s technológiou 3D Secure, ktoré garantujú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii platby zákazníkom.

 

8 ZMENA, ZRUŠENIE A REKLAMÁCIA REZERVÁCIE

 

8.1 Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany zákazníka je možné uskutočniť telefonicky na čísle: +421 917 068 056. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je zákazník povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané zákazníkovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online rezervácie. Pokiaľ zákazník požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných dôvodov vyhovieť, spoločnosť FEMI-SK s.r.o. uskutoční všetky kroky za účelom vyhotovenia požiadavkám zákazníka, avšak spoločnosť FEMI-SK s.r.o. nie je povinná požiadavke zákazníka na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu škody, či akékoľvek iné plnenie zo strany spoločnosti FEMI-SK s.r.o. z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.

 

8.2 V prípade nedostavenia sa rezervovaný termín vzniká spoločnosti FEMI-SK s.r.o. nárok na poplatok vo výške 100% blokovaných finančných prostriedkov zákazníka na jeho kreditnej / debetnej karte.

 

8.3 V prípade zrušenia rezervácie alebo v prípade nedostavenia sa rezervovaný termín v mimoriadných prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je spoločnosť FEMI-SK s.r.o. oprávnená vzdať sa nároku na úhradu poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine zrušenie rezervácie alebo nedostavenia sa rezervovaný termín zákazníkom.

 

 

8.4 V prípade zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa na rezervovaný termín zákazníkom zašle spoločnosť FEMI-SK s.r.o. e-mailom oznámenie o uplatnení nároku spoločnosti na poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa zrušenia rezervácie alebo odo dňa nedostavenia sa na rezervovaný termín zákazníkom.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

9.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

9.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

9.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu ................... sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

9.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail ...................@.................. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

9.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sk

 

 

Ochrana osobných údajov

1             PREVÁDZKOVATEĽ A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE

FEMI-SK s.r.o.

So sídlom: Okružná 236, Čadca 022 04 

IČO: 50 131 893

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo: 64953/L

E-mail: fekula.pavol@gmail.com

 

2             VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.       Ochrana súkromia fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov je pre spoločnosť FEMI-SK s.r.o. (FEMI-SK) dôležitou úlohou a záväzkom. Prosím oboznámte sa so Zásadami spracúvania osobných údajov zo strany FEMI-SK a ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

 

2.       Východiskovým dokumentom pri spracúvaní osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a relevantné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 

 

3.       FEMI-SK plne rešpektuje a chráni osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými príde do kontaktu a ctí zásady zákonného a bezpečného spracovania osobných údajov. V tomto dokumente zverejnenom na verejne dostupnom mieste v prevádzke poskytujeme všetky informácie, aby ste vedeli, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

 

4.       Pokiaľ nastane zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, FEMI-SK bude o nej informovať aktualizovaním týchto Zásad spracúvania osobných údajov zverejnených na verejne dostupnom mieste v prevádzke. 

 

3             OSOBNÉ ÚDAJE A PREČO ICH FEMI-SK SPRACÚVA

 

1.       Pod termínom osobné údaje GDPR rozumie akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať či už priamo alebo nepriamo, predovšetkým odkazom na identifikátor, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, ale aj odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

2.       Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti FEMI-SK. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám FEMI-SK nemohlo poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite. FEMI-SK osobné údaje spracúva len v nevyhnutnom rozsahu a len na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, pričom daný účel vždy súvisí s poskytovaním služieb alebo plnením činností zo strany FEMI-SK, prípadne za účelom plnenia zákonných povinností. Samotný konkrétny účel spracúvania je vždy vymedzený už pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť.

 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov

 

1.       Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

2.       Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 

3.       FEMI-SK ako právnická osoba spracúva osobné údaje v pozícii prevádzkovateľa, teda priamo  určuje účel a prostriedky spracúvania.

 

4             PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

FEMI-SK spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov:

1.    Plnenie zmluvy podľa Článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

V      danom prípade je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné buď

1.                   na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – v rámci činnosti FEMI-SK ide najmä a predovšetkým o výkon opráv a servisu vozidiel alebo

2.                   na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

2.    Plnenie zákonnej povinnosti podľa Článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

Osobné údaje dotknutej osoby je nevyhnutné spracovávať a archivovať z dôvodu, že FEMI-SK takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona (ide napr. o zákonom stanovené doby uloženia účtovnej dokumentácie a archiváciu faktúr).

3.    Plnenie oprávnených záujmov FEMI-SK podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na účely plnenia oprávnených záujmov FEMI-SK. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu FEMI-SK musí vždy zvážiť, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv dotknutej osoby. O takomto spracovaní osobných údajov je vždy dotknutá osoba informovaná priamo v priestoroch FEMI-SK [ide napr. o zabezpečenie bezpečnosti vnútorných priestorov FEMI-SK (zabezpečenie ochrany majetku vrátane Vašich vozidiel, ako aj zdravia a bezpečnosti dotknutých osôb)] .

4.    Súhlas podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Na splnenie určitého účelu spracúvania je potrebný súhlas dotknutej osoby. Súhlas sa poskytuje jednoznačným prejavom vôle, ktorý musí byť slobodný, dostatočne konkrétny, založený na poznaní dotknutej osoby (t.j. musí byť informovaný) a jednoznačne vyjadrený súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby prichádza do úvahy vtedy, ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov.

 

5          KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH FEMI-SK

 

Pri plnení zákonných povinností FEMI-SK, pri poskytovaní služieb autoservisu musí FEMI-SK spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

1.    Identifikačné údaje zákazníkov akými sú najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo technického preukazu;

2.    Údaje týkajúce sa zamestnancov, t.j. titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, číslo zamestnanca;

3.    Kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo;

4.    Údaje o zákazníkovi fyzickej osobe - podnikateľovi, kedy môže prísť k spracúvaniu osobných údajov ako IČO, DIČ, IČ-DPH, obchodné meno a miesto podnikania;

5.    Údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, poverených či splnomocnených osobách;

6.    Údaje zaznamenané kamerovým systémom.

 

6          SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje, ktoré boli poskytnuté FEMI-SK, postúpiť aj iným subjektom. Osobné údaje spracúvané FEMI-SK v pozícii prevádzkovateľa môžu byť spracúvané tretími osobami za predpokladu, že tak rozhodne FEMI-SK, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že je voľba príjemcu osobných údajov na FEMI-SK, FEMI-SK zdôrazňuje, že iným subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu a FEMI-SK vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Zároveň FEMI-SK informuje, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.

 

7          PRÍJEMCOVIA/KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1  Oprávnené osoby v rámci FEMI-SK 

Ide o osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom a sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s FEMI-SK (ide o zamestnancov FEMI-SK);

7.2 Zmluvní partneri FEMI-SK poverení FEMI-SK 

Ide o osoby, ktoré sú zmluvnými partnermi FEMI-SK a spracúvajú Vaše osobné údaje na základe pokynu FEMI-SK, a to vždy v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel. V danom prípade je teda FEMI-SK prevádzkovateľ a zmluvný partner je sprostredkovateľom. FEMI-SK ubezpečuje, že pri výbere zmluvných partnerov postupuje v zmysle GDPR a Zákona, a spracovaním osobných údajov poveruje len zmluvného partnera, ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu  práv dotknutej osoby. V tomto prípade sú príjemcami nasledovné kategórie príjemcov: 

     obchodní partneri FEMI-SK zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií FEMI-SK, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie služieb a výkon činnosti FEMI-SK;

     obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností FEMI-SK v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu, účtovníctva a bezpečnosti a ochrany zdravia